S c h a u s p i e l e r i n   u n d    S c h a u s p i e l d o z e n t i n
                   P a u l a   D o m b r o w s k i